Ts.Bác sĩ ĐẶNG PHÚC HẢI

Ts.Bác sĩ ĐẶNG PHÚC HẢI

Thạc sĩ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Y Bình An

 Trình độ chuyên môn:

  – Tốt nghiệp Đại học Tài chánh – Kế toán TPHCM năm 1984 chuyên ngành Ngân sách.

– Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Mở Bán Công TPHCM năm 1998 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

– Kế toán trưởng Xí nghiệp Rượu Bia Đồng Nai từ 1985 đến 1991.

– Thanh tra Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 1992.

– Kế toán trưởng Công ty Dịch vụ Tư vấn Đầu tư (INVESCON) từ năm 1992 đến năm 1998.

– Trưởng ban Pháp chế và Kiểm toán nội bộ Công ty Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 1998 đến năm 1999.

– Giám đốc Khu du lịch Biển Đông (OCEAN PARK) từ năm 1999 đến năm 2002.

– Giám đốc Khách sạn CAP SAINT JACQUES (4 sao) từ năm 2003 đến năm 2005.

– Giám đốc Khách sạn DIC STAR (4 sao) từ năm 2005 đến năm 2007.

– Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC PHUONG NAM) từ năm 2007 đến năm 2012.

– Hiện tại:

                 + Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Y Bình An;

                 + Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Y Bình An.

  Tôn chỉ: Tận nhân lực, tri thiên mệnh