NGUYỄN THỊ THANH LOAN

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

Quản lý Phòng Khám

1.Trình độ chuyên môn:

– Năm  2000: học Dược sơ cấp tại trường CĐ Y Tế Nam Định.

– Năm  2001 – 2003: học Điều dưỡng tại trường THYT Thái Nguyên.

2.Thời gian công tác:

– Năm 2004: làm việc tại BV Điều dưỡng Tỉnh Thái Nguyên.

– Năm 2005 – 2007: Y tế cơ quan tại Đồng Nai.

– Tháng 12/2007: làm việc tại BV Bà Rịa.

– Năm 2015: Làm việc tại Phòng khám Bình An, Tp.Bà Rịa.

  1. Tôn chỉ:

  Thân thiện- Tận tụy –Trách nhiệm